Добре дошли в интернет пространството на издателство „Книжен тигър“
Издателство „Книжен тигър“ е основано през 1992 го­ди­на. Основната му дейност е насочена към пуб­ли­ку­ване и популяризиране на т. нар. нехудожествена ли­тература – справочна и до­ку­мен­тално-пуб­ли­цис­тична.
   От 1995 г. „Книжен тигър” е българският издател на годишния доклад Състоянието на планетата на Международния институт Уърлдуоч със седалище във Вашингтон. В различните години за излизането на кни
­га­та са оказвали подкрепа Министерството на околната среда и водите, Регионалният център за околна среда в Централна и Източна Европа, На­цио­налният до­ве­ри­те­лен екофонд, Датското сът­руд­ни­чест­во за околна сре­да в Източна Европа, Дружество „Знание“, Фон­дация „Новиб“ – Холандия,  Сдружение „Природа на­за­ем“, Фондацията за реформа в местното са­мо­уп­рав­ле­ние, „Софийска вода“, Програмата за малки проекти на Глобалния екологичен фонд и други.
   Издателство „Книжен тигър” публикува книгата на ос
­нователя на „Уърлдуоч” и сега президент на Ин­сти­ту­та по политиката за Земята Лестър Браун „План Б 2.0”. Предстои да излязат още две негови кни­ги.
   „Книжен тигър” има заглавия и на европейска те
­ма­тика. Негов е първият в България (1996 г.) превод на спра­вочника „Европейският съюз” от Дик Ленард, издание на „The Economist”. През 1999 г. са пуб­ли­ку­ва­ни джобните справочници на „The Economist” „Европа” и „Светът”. По-късно излиза книгата на Робер Шуман „За Европа”. В рамките на комуникационната стратегия за присъединяване към ЕС са публикувани „Пътят на България към ЕС" и „За Европейския съюз – кратко и ясно".
По отделни издания издателство „Книжен тигър” е работило с редица български и чужди организации, сред които са Българското дружество за защита на пти
­ците (първите броеве на сп. „Неофрон"), Авст­рийс­кия институт за Източна и Югоизточна Европа („Ав­стрийски архитектурни влияния в София"), пред­ста­ви­тел­ството на ПРООН в България („Основни факти за ООН" – две издания), Фондацията за развитие на граж­данско общество (материали на европейска те­ма­тика), Американския университет в България и други.
   В областта на художествената литература могат да се споменат две книги на финландския писател Мика Валтари – „Синухе Египтянинът” и „Черният ангел”, сборникът с разкази на Айзък Азимов „Азазел” и ре
­ди­ца други издания и стихосбирки на български автори.

  
Издателят Кирил Иванов е завършил журналистика в Софийския университет. Преди да основе „Книжен тигър” през 1992 г. има 15-годишен опит от работата си в едно от големите български издателства, като е изминал пътя от младши редактор, ре­дак­тор, завеждащ редакция до главен редактор. Работил е със стотици автори и преводачи.
Връзки
Контакти
Състоянието
на планетата
Начало
Излезе „Системното мислене“ от Донела Медоус
Лестър Браун. Пълна планета,
празни чинии. Новата геополитика
на недостиг на продоволствие
Състоянието на планетата 2014.
Управление за устойчиво развитие

Донела Х. Медоус. Системното мислене. Въведение.
Под редакцията на Диана Райт.
ОЧАКВАЙТЕ „Дневник за пребиванието на Царя Освободителя в Дунавската армия през 1877 г.“ от Л. Чичагов
Леонид Чичагов. Дневник за пребиванието на Царя Освободителя в Дунавската армия през 1877 год.
Състоянието на планетата 2015. Справяне със скритите заплахи за устойчивото развитие.
ОЧАКВАЙТЕ „НАШЕТО ОБЩО БЪДЕЩЕ. Доклад на Световната комисия по околната среда и развитието“
НАШЕТО ОБЩО БЪДЕЩЕ. Доклад на Световната комисия по околната среда и развитието
(Комисията "Брунтланд")
ИЗЛЕЗЕ „НЕПОДВЛАСТНИТЕ“. Роман от Иван Йовков
Иван Йовков
Неподвластните. Роман
Състоянието на планетата 2016. Може ли един град да бъде устойчив?.
ИЗЛЕЗЕ „СЪСТОЯНИЕТО НА ПЛАНЕТАТА 2016. Може ли един град да бъде устойчив?“