">
Орхуска конвенция. Ръководство
за прилагане
(The Aarhus Convention. An Implementation Guide. United Nations, New York and Geneva, 2000)

ISBN 954-8853-82-Х
Издаването на книгата е организирано от Регионалния екологичен център за Централна и Източна Европа - България, по проект, финансиран от Кралство Холандия в рамките на Регионална програма за възстановяване на околната среда в Югоизточна Европа. Към оригиналното издание на Икономическата комисия на ООН за Европа на Конвенцията за достъп до информация, участие на обществеността в процеса на вземане на решения и достъп до правосъдие по въпроси на околната среда са добавени коментари върху българската практика.
Кликнете върху корицата, за да свалите книгата в PDF формат.