Нашето общо бъдеще, Брундтланд
НАШЕТО ОБЩО БЪДЕЩЕ.
Доклад на Световната комисия
по околната среда и развитието
Цена 20 лв.
Второ, преработено и осъвременено издание.

Докладът на Световната комисия по околната среда и развитието, по-известна като Комисията „Брундтланд”, е публикуван през 1987 година. При създаването на Комисията Общото събрание на ООН признава, че екологичните проблеми имат глобален характер и решаването им отговаря на общите интереси на всички страни. Докладът включва трайно въпросите на околната среда в световния политически дневен ред.
На Комисията са възложени три задачи:
•  да изследва отново критичните проблеми на околната среда и развитието и да формулира реалистични предложения за справяне с тях;
•  да предложи нови форми на международно сътрудничество по тези проблеми, които ще повлияят на политиката и на резултатите в посока към необходимите промени;
•  да повиши разбирането на проблемите и да тласне към действия отделни индивиди, доброволни организации, предприятия, институции и правителства.
Едно от често цитираните определения на устойчивото развитие е формулирано именно в този доклад като развитие, което задоволява потребностите на настоящето, без да излага на рискове възможностите на бъдещите поколения да задоволяват собствените си потребности.


Избор на редактора:
Предговор от Председателя

PDF  160 К,
отваря се в нов прозорец
Книгата можете да закупите директно от издателството.

Ако имате въпроси,
обадете се по телефона - 0888 90 53 73
0898 49 20 62
Гру Харлем Брундтланд (1939) е бивш министър-председател на Норвегия и оглавява Комисията по молба на тогавашния генерален секретар на ООН Хавиер Перес де Куеляр. По-късно е генерален директор на Световната здравна организация, а понастоящем — специален пратеник на ООН по измененията на климата.
СЪДЪРЖАНИЕ

НАШЕТО ОБЩО БЪДЕЩЕ.
Предговор от председателя на Комисията

НАШЕТО ОБЩО БЪДЕЩЕ – ОТ ЕДИННА ЗЕМЯ
КЪМ ЕДИНЕН СВЯТ.
Обзор от Световната комисия
по околната среда и развитието
I. Глобалното предизвикателство
II. Насоките в политиката
III. Международно сътрудничество и реформа в институциите
IV. Призив за действие

Част I. ОБЩИ ПРОБЛЕМИ

Глава 1. Застрашеното бъдеще
I. Симптоми и причини
II. Нови подходи към околната среда и развитието

Глава 2. Към устойчиво развитие
I. Концепцията за устойчиво развитие
II. Справедливостта и общият интерес
III. Стратегически повели
IV. Заключение

Глава 3. Ролята на международната икономика
I. Международната икономика, околната среда и развитието
II. Упадъкът през 80-те години
III. Осигуряване на устойчиво развитие
IV. Устойчива световна икономика

Част II. ОБЩИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

Глава 4. Население и човешки ресурси
I. Връзките с околната среда и развитието
II. Перспективата на населението
III. Политическа рамка

Глава 5. Продоволствената сигурност – поддържане на възможностите
I. Постижения
II. Признаци на криза
III. Предизвикателството
IV. Стратегии за устойчива продоволствена сигурност
V. Храна за бъдещето

Глава 6. Биологичните видове и екосистемите — ресурси за развитието
I. Проблемът — същност и обхват
II. Характер и тенденции на изчезването на биологични видове
III. Някои причини за изчезването на видове
IV. Икономически ценности, изложени на риск
V. Нов подход — предвиждане и предотвратяване
VI. Международна дейност за опазване на националните биологични видове
VII. Поле за дейност в национален мащаб
VIII. Необходимостта от действия

Глава 7. Енергията - алтернативи за околната среда и развитието
I. Енергия, икономика и околна среда
II. Изкопаемите горива - продължаващата дилема
III. Ядрената енергия - нерешени проблеми
IV. Дървата като гориво - изчезващият ресурс
V. Възобновяемите енергийни източници - неизползваният потенциал
VI. Енергийната ефективност - поддържане на тенденцията към повишаване
VII. Мерки за пестене на енергия
VIII. Заключение

Глава 8. Промишлеността - Да произвеждаме повече с по-малко
I. Промишленият растеж и неговото въздействие
II. Устойчиво промишлено развитие в глобален контекст
III. Стратегии за устойчиво промишлено развитие

Глава 9. Предизвикателството на градовете
I. Растежът на градовете
II. Проблемът с градовете в развиващите се страни
III. Международно сътрудничество

Част III. ОБЩИ УСИЛИЯ

Глава 10. Управление на общата собственост
I. Океаните - балансът на живота
II. Космосът - ключ за стопанисването на планетата
III. Антарктика - към глобално сътрудничество

Глава 11. Мирът, сигурността, развитието и околната среда
I. Екологичният стрес като източник на конфликти
II. Конфликтите като причина за неустойчивото развитие
III. Към сигурност и устойчиво развитие

Глава 12. Към съвместни действия - предложения за институционални и правни промени
I. Необходимостта от институционални и правни промени
II. Предложения за институционални и правни промени
III. Призив за действие

Приложения