PAPER TIGER PUBLISHING ">
Нашата глобална икономика надхвърля възможностите на планетата, които я поддържат, и все повече тласка цивилизацията към упадък или дори към колапс. Ние загубихме представа колко много се развиха човешките дейности. Преди един век годишният ръст на световната икономика се измерваше с милиарди долари. Сега се измерва с трилиони.
   В резултат на това ние потребяваме възобновяемите ресурси по-бързо, отколкото те могат да се възпроизвеждат. Горите се свиват, водоносните пластове спадат, риболовът е в криза. Използваме нефта с темпове, които не ни оставят много време да планираме какво ще правим след това. Изпускаме в атмосферата парникови газове по-бързо, отколкото природата може да ги поеме.
   Запазването на прогреса зависи от замяната на основаната на изкопаеми горива, центрирана около автомобилите и изхвърлянето икономика с нова икономика, захранвана от изобилни източници на възобновяема енергия ­ вятър, слънце, геотермална, водноелектрическа и биогорива. Транспортната система ще бъде много по-разнообразна, ще използва много по-широко леки релсови превози, автобуси и велосипеди и по-малко автомобили. Това ще бъде икономика на пълно рециклиране и повторно използване.
   Имаме технологиите да я изградим – в това число например бензиново-електрически хибридни коли, модерни вятърни гене-
Лестър Р. Браун. План Б 2.0. Да спасим планетата от стрес и цивилизацията в беда
ISBN 954-8853-99-Х
Цена 15 лв.
ратори, високоефективни хладилници и икономични напоителни системи. Вижда се как ще изградим новата икономика тухла по тухла. С всеки вятърен парк, покрив със слънчеви панели, фабрика за рециклиране на хартия, велосипедна пътека и програма за презалесяване ние се придвижваме все по-близо към икономиката, която ще запази икономическия прогрес.
Съдържание

Предговор
1. Навлизаме в нов свят
   Природата на новия свят
   Уроците на Китай
   Уроците от миналото
   Възникващата политика на дефицит
   Правилната цена
   План Б – план на надеждата

I. Цивилизация в беда

2. Отвъд нефтения връх
   Настъпващият залез на нефта
   Нефтът и продоволствието
   Спадащият обменен курс между пшеницата и нефта
   Продоволствието и горивата се конкурират за земя
   Градовете и предградията след нефтения връх
   Светът след нефтения връх

3. Възникващият недостиг на вода
  Спадащите водоносни пластове
   Пресъхващи реки
   Изчезващи езера
   Фермерите губят от градовете
   Дефицитът пресича националните граници
   Балонът на продоволствената икономика

4. Повишаване на температурите и на морското равнище
   Повишаването на температурите и неговото влияние
   Влияние върху добивите
   Резервоари във висините
   Топящи се ледове и покачващи се морета
   По-разрушителни бури
   Субсидиране на измененията на климата

5. Натискът върху природните системи
   Смаляващите се гори: цената
   Загуба на почва
   Влошаване на пасищата
   Напредване на пустините
   Западане на риболова
   Изчезване на растения и животни

6. Първи белези на упадъка
   Нашият социално разделен свят
   Здравното предизвикателство расте
   Икономиката на изхвърлянето е в беда
   Населението и конфликтите за ресурси
   Екологичните бежанци се увеличават
   Провалените държави и тероризмът

II. Отговорът ­ План Б

7. Изкореняване на бедността, стабилизиране
    на населението
   Всеобщо начално образование
   Стабилизиране на населението
   По-добро здраве за всички
   Обуздаване на епидемията от ХИВ
   Намаляване на селскостопанските субсидии и на дълга
   Бюджет за изкореняване на бедността

8. Възстановяване на планетата
   Запазване и възстановяване на горите
   Опазване и възстановяване на почвите
   Задоволяване на потребностите на природата от вода
   Възстановяване на риболова
   Защита на растителното и животинското разнообразие
   Бюджет за възстановяване на планетата

9. Да нахраним седем милиарда добре
   Преосмисляне на продуктивността на земята
   Повишаване продуктивността на водата
   По-ефективно произвеждане на протеин
   Нови системи за производство на протеин
   Слизане надолу по хранителната верига
   Действия на много фронтове

10. Стабилизиране на климата
   Повишаване на продуктивността на енергията
   Използване на вятъра
   Хибридни коли и вятърна енергия
   Превръщане на слънчевата светлина в електричество
   Енергия от земята
   Бързо намаляване на въглеродните емисии


11. Създаване на устойчиви градове
  Екологията на градовете
   Препроектиране на градския транспорт
   Фермерство в града
   Намаляване на потреблението на вода в градовете
   Предизвикателството на градските бордеи
   Градове за хората

III. Една завладяваща нова възможност

12. Изграждане на нова икономика
   Промяна на данъците
   Промяна на субсидиите
   Екоетикетите: да гласуваме с портмонетата си
   Икономика на новите материали
   Нови отрасли, нови работни места
   Екологичната революция

13. План Б: изграждане на ново бъдеще
   Да чуем призивите
   Военновременна мобилизация
   Мобилизиране за спасяване на цивилизацията
   Призив към величията
   Вие и аз
Връзки
Контакти
Каталог
Състоянието
на планетата
Начало