PAPER TIGER PUBLISHING
ЛЕСТЪР БРАУН е пре­зи­дент на Ин­с­ти­ту­та по по­ли­ти­ката за Зе­мя­та – из­с­ле­до­ва­тел­с­ка ор­га­ни­за­ция със се­да­ли­ще във Ва­шин­г­тон, САЩ. Браун е удостоен с редица по­чет­ни наг­ра­ди и мно­гоб­рой­ни от­ли­чия, сред ко­и­то наг­ра­да­та „Ма­кар­тър“, Еко­ло­гич­на­та награ­да на ООН и япон­с­ка­та наг­ра­да „Си­ня пла­не­та“.
Лестър Браун. План Б 4.0. Да се мобилизираме за спасяването на цивилизацията
ISBN 978-954-429-...
Цена ХХ лв.
Ново и изцяло преработено издание на бележитата книга на гуруто на екологичното движение в света Лестър Браун.

С повишаването на цените на изкопаемите горива зависимостта от неф­та се задълбочава, а безпокойствата за измененията на климата хвър­лят сян­ка върху бъдещето на въглищата. В същото време възниква нова енер­гийна икономика. Вятърната, слънчевата и геотермалната енер­гия за­ме­нят нефта, въглищата и природния газ с темпове и мащаби, ко­и­то не мо­жехме да си представим дори преди една година. За първи път от Ин­дуст­ри­ал­на­та революция насам ние започнахме да инвестираме в енергий­ни из­точ­ни­ци, които са вечни. План Б 4.0 проучва както природата на този пре­ход към нова икономика на енергетиката, така и как тя ще се отра­зи на все­кидневния ни живот.
Тук можете да прочетете откъс от Глава 6 на План Б 4.0, озаглавен „Завръщането на велосипедите“.
PDF 63 KB, отваря се в нов прозорец.
Съдържание

Предговор
1. Продаваме бъдещето си

Продоволствието: слабото звено
Възникващата политика по продоволствената сигурност
Нашата глобална икономическа пирамида
Увеличаване на стреса, отслабване на държавите
План Б ­ план за спасяване на планетата

I. Предизвикателствата
2. Натискът на населението: земя и вода
Ерозиране на основите на цивилизацията
Спадане на водоносните пластове
Фермерите губят вода заради градовете
Конфликти за земя и вода
Автомобилите и хората се конкурират за зърно
Надигащият се прилив на екологични бежанци

3. Климатичните промени и енергийният преход
Повишаването на температурите и тяхното влияние
Топящи се ледове, повишаващи се морета
Топящи се ледници, намаляващи реколти
Повишаващи се температури, намаляващи добиви
Упадъкът на нефта и въглищата
Предизвикателство без прецедент

II. Отговорът
4. Стабилизиране на климата: революция в енергийната ефективност
Революция в технологиите за осветление
Енергийно ефективни уреди
Сгради с нулеви въглеродни емисии
Електрифициране на транспортната система
Нова икономика на материалите
По-умни мрежи, уреди и потребители
Потенциалът за икономия на енергия

5. Стабилизиране на климата: преминаване към възобновяема енергия
Да се обърнем към вятъра
Слънчеви клетки и термични колектори
Енергия от земята
Основани на растения източници на енергия
Водната енергия - реки, приливи и вълни
Световната енергийна икономика през 2020 година
6. Проектиране на градове за хората
Екологията на градовете
Препроектиране на градския транспорт
Завръщането на велосипедите
Намаляване на потреблението на вода в градовете
Фермерство в града
Подобряване на незаконните квартали
Градове за хората

7. Изкореняване на бедността и стабилизиране на населението
Да образоваме всички
Към по-здравословно бъдеще
Стабилизиране на населението
Спасяване на провалените държави
Дневен ред и бюджет за изкореняване
на бедността

8. Възстановяване на планетата
Запазване и възстановяване на горите
Засаждане на дръвчета за извличане на въглерод
Опазване и възстановяване на почвите
Възстановяване на риболова
Защита на растителното и животинското
разнообразие
Бюджет за възстановяване на планетата

9. Да нахраним осем милиарда добре
Повишаване на продуктивността на земята
Повишаване на продуктивността на водата
По-ефективно произвеждане на протеин
Локализация на селското стопанство
Стратегическо намаляване на търсенето
Действия на много фронтове

III. Голямата мобилизация

10. Можем ли да се мобилизираме достатъчно бързо?
Промяна на данъците и субсидиите
Въглищата ­ началото на края
Стабилизиране на климата
Три модела на социална промяна
Военновременна мобилизация
Мобилизиране за спасяване на цивилизацията
Какво можем да направим - вие и аз

Бележки
Азбучен показалец

Благодарности
Още по темата "План Б"
Новата геополитика на продоволствието, статия на Лестър Браун в сп. "Форин полиси".