PAPER TIGER PUBLISHING ">
· През 2006 г. около 52 милиарда долара са инвестирани във вятърна енергия, биогорива и други възобновяеми енергийни източници - с 33 процента повече от 2005 година. Предварителните оценки показват, че през 2007 г. цифрите са набъбнали до 66 милиарда.
· Търговията с въглерод нараства дори още по-бързо, достигайки през 2006 г. обем от 30 милиарда долара - близо три пъти повече в сравнение с 2005 година.
· Новаторските компании революционизират промишленото производство, като в същото време пестят пари -химическият гигант Дюпон например към 2007 г. е намалил емисиите си на парникови газове със 72 процента спрямо нивата от 1991 г., като в този процес е икономисал 3 милиарда долара.
Състоянието на планетата 2008.
Нововъведения за устойчива икономика
ISBN 978-954-429-003-0
Цена 15 лв.
Основно послание

Някога екологичните въпроси бяха разглеждани без връзка с икономическата дейност, но днес те решително преобразяват правилата за бизнеса, инвеститорите и потребителите. Навсякъде в света новаторските реакции към измененията на климата и други екологични проблеми влияят на над 100 милиарда долара годишни капиталови потоци, тъй като напредничави предприемачи, организации и правителства предприемат стъпки за създаването за първи път на планетата на устойчива глобална икономика.
В Състоянието на планетата 2008. Нововъведения за устойчива икономика изследователите от Уърлдуоч и други водещи експерти очертават набор от икономически нововъведения, които предлагат нови възможности за дългосрочен напредък. Например:
Глава 7. Подобряване на въглеродните пазари
- ЗСъстоянието на днешните въглеродни пазари
- Събиране и търгуване
- Механизмът на Киото в действие
- Оценка на доброволните въглеродни пазари
- Бъдещето на въглеродните пазари

Глава 8. Водите при устойчивата икономика
- Водата в днешната икономика
- Да ценим водата, свързана с устойчивостта
- Нововъведения, които преобръщат тенденциите
- Съгласуване на икономическите и водните политики

Глава 9. Банкиране за биоразнообразие
- Муха в супата
- Банкиране за мочурища
- Превръщане на застрашените видове от пасиви в активи
- Правителствените програми ­ предимства и недостатъци
- Доброволни компенсации за биоразнообразие
- Колко струва природата?

Глава 10. Паралелната икономика на общностите
- Колко трагични са общностите?
- Трагедията на корпорациите
- Подобряване на общите пространства
- От общността към опазването

Глава 11. Ангажиране на общностите за устойчив свят
- Моделиране на устойчивостта
- Култивиране на връзките между общностите
- Локализиране на икономическата продукция
- Финансиране за устойчиви общности
- Общностите мобилизират обществото

Глава 12. Мобилизиране на човешката енергия
- Действия на основата на местните реалности
- Неограниченият ресурс
- Умножаване на местните постижения
- Преодоляване на пречките

Глава 13. Инвестиране в устойчивост
- Социално отговорни инвестиции
- Активност на акционерите
- Проектното финансиране и Екваториалните принципи
- „Озеленяване“ на частните капитали, рисковите капитали и хедж фондовете
- Микрофинансирането става глобално
- Пречки за инвестирането в устойчивост

Глава 14. Нов подход към управлението на търговията
- Международната търговия ­ благо или ураган?
- Целите на многостранната търговска система
- Основи на управленската криза в СТО
- Предизвикателството да се зачитат целите на СТО
- Сериозно отношение към околната среда в СТО
- Отговор на кризата на СТО
- Да приемем, че светът се променя
- Какъв е залогът?
Съдържание

Предговор
Даниел К. Ести, Йейлски университет

Глава 1. Зараждане на устойчивата икономика
- Един остарял икономически план
- Раздути пасиви
- Концептуална реформа на икономиката ­ седем големи идеи
- Революции на новостите

Глава 2. Нови постижения за прогреса
- Икономическа глобализация и истински прогрес ­ растящо несъответствие
- Устойчиво развитие ­ нови резултати
- Макроикономиката
- Пет микроикономически цели
- Създаване на нови практически резултати

Глава 3. Преосмисляне на производството
- Солидната основа на екоефективността
- От люлка до люлка: удължаване на живота на продуктите
- Да следваме лидерството на природата
- Използване на новата вълна на нововъведенията

Глава 4. Предизвикателството на устойчивия начин
на живот
- Математиката на устойчивостта
- „Науката за желанието“
- Парадоксът на благосъстоянието
- Да живеем по-добре, като потребяваме по-малко?
- Конкуриране за статус ­ и за оцеляване
- „Стоманената клетка“ на потребителството
- Да живееш добре и с ограничения

Глава 5. Месо и морски храни: най-скъпите съставки
на храните в света
- Промяна на производствените методи
- Връщане към природата
- Промяна на стимулите
- Обръщане към етичното
- Слизане надолу по промишлената хранителна верига

Глава 6. Изграждане на нисковъглеродна икономика
- Да избегнем катастрофата
- Удобната истина
- Проектиране за нова енергийна икономика
- Икономиката на промяната
- Да накараме енергийните пазари да работят
- Повратна точка
Из предговора:
   От Състоянието на планетата 2008 става ясно, че нашата планета и всеки отделен човек са изправени пред огромни екологични предизвикателства. От увеличаването на парниковите газове в атмосферата до значителния недостиг на вода и многобройните проблеми, свързани със замърсяването и управлението на природните ресурси, пътят към устойчивата икономика съвсем не е гладък. Но има признаци на надежда. Най-забележителният е вълната от промени в отношението на бизнеса към околната среда през последните няколко години.
   Когато обществото предприеме стъпки за мащабен контрол над замърсяването и за предизвикателствата по управлението на природните ресурси - и отдели значителни средства за намиране на решения, - тогава ще има огромни пазарни възможности за тези, които могат да предложат решения. В търсенето на път към свят на устойчивите икономики Състоянието на планетата 2008 разкрива значението на нововъведенията. Този том показва следващите стъпки, които трябва да бъдат предприети от света на бизнеса, от общността на политиците и от всеки от нас.

Даниел С. Ести, професор по екологично законодателство и политика, университет Йейл; директор на Центъра по околна среда и бизнес в Йейл

Връзки
Контакти
Каталог
Състоянието
на планетата
Начало