Състоянието на планетата 2009 ">
Състоянието на планетата 2009.
Навлизаме в по-топъл свят
ISBN 978-954-429-004-7
Цена 16 лв.
Климатични връзки
Рисковете на други парникови газове
Намаляване на черния въглерод
Жените и измененията наклимата: уязвимост и възможности
   за приспособяване
Сигурност и климатични промени
Натискът на климатичните промени върху биоразнообразието
Малките развиващи се островни държави на предния фронт
   на глобалните промени на климата
Ролята на градовете за изменението на климата
Климатични промени и уязвимост на здравето
Индия започва да действа по измененията на климата
Китайската перспектива за енергията и климата
Търговия, климатични промени и устойчивост
Приспособяване на местните морски райони във Фиджи
Създаване на издръжливост към сушата и климата в Судан
Геоинженерство за засенчване на Земята
Улавяне и съхраняване на въглерода
Използване на пазара за справяне с измененията на климата
Трансфер на технологии и климатични промени
Потенциалът на електроавтомобилите и
   възобновяемата енергия
Заетостта в нисковъглеродния свят
Движенията за климатична справедливост набират сила
Променящи се ценности в отговор на климатичните промени
Не е късно за действие
Българското издание на книгата
вече излезе!
За повече информация вижте тук.
Начало
Състоянието
на планетата
Каталог
Контакти
Връзки
Основно послание

Изданието на Състоянието на планетата за 2009 г. има за цел да даде нов импулс и енергия на международните преговори по климата, като информира за дълбоките и дългосрочни последици от експеримента, който сега извършваме с атмосферата на нашата планета. Ударението се поставя върху последиците от тази промяна за хората и за околната среда. Книгата проучва политическите промени, необходими за справяне с измененията на климата и се спира на икономическите ползи, които може да донесе този преход, в това число потенциала за създаване на нови отрасли и работни места както в богатите, така и в бедните страни.
Съдържание

Предговор
Раджендра К. Пачаури,
председател на Междуправителствената група
по измененията на климата

Глава 1. Перфектната буря
- Суетим се, а светът гори
- Събират се буреносни облаци
- Нов политически климат
- Десет ключови предизвикателства

Глава 2. Безопасно приземяване на климата
- Прогнози за измененията на климата и повишаването
   на морското равнище
- Особено засегнати системи, отрасли и региони
- Повратни точки
- Кои равнища на затопляне са безопасни
- Справяне с емисиите, което може да ограничи глобалното
   затопляне до "безопасни" равнища
- Критични приоритети за следващите 10 години

Глава 3. Да използваме земите, за да охладим планетата
- Необходимостта от действия за климата в селското
   стопанство и земеползването
- Да направим земеделието и земеползването благоприятни
   и издръжливи на климата
- Обогатяване на почвата с въглерод
- Създаване на високовъглеродни растителни системи
- Въвеждане на благоприятно за климата животновъдство
- Защита на съществуващите въглеродни складове
   в естествените гори и пасища
- Възстановяване на растителността в увредените райони
- Пазарни стимули за благоприятни за климата селско
   стопанство и земеползване
- Публични политики в подкрепа на прехода
- Предприемане на действия за благоприятно за климата
   земеползване

Глава 4. За трайно енергийно бъдеще
- Да направим електроцентрала от всяка сграда
- По-умно централизирано електроснабдяване с мащабно
   използване на възобновяеми източници
- Отопление и охлаждане с възобновяеми източници
- Не на отпадъците
- Увеличаване на мащаба на възобновяемите източници
- Да скъсаме с навика
Глава 5. Изграждане на гъвкавост
- Уязвимост, приспособяване и издръжливост
- Свързване на екологичната и социалната гъвкавост
- Създаване на гъвкавост на селския поминък
- Изграждане на по-издръжливи градски райони
- Финансиране на издръжливостта
- Свързване на облекчаването и приспособяването
- Силно движение към по-голяма гъвкавост

Глава 6. Сделка за спасяване на климата
- Колко ще струва това?
- Кой ще финансира?
- Извлечени поуки, изгубено време
- Какво е положението сега?
- Нови направления
- Истинската сделка
- Равенството и краят на емисиите