PAPER TIGER PUBLISHING ">
Съдържание

Предговор

Глава 1. Ускоряването на историята
- Преминаване на граници
- Обнадеждаващи тенденции
- Възстановяване на контрола върху нашата съдба

Глава 2. Пред опасността от промени в климата
- Доказателствата се трупат
- Климат на крайности
- Ескалатор на отделянето на замърсяващи
   атмосферата газове
- Сваляне на картите на масата в Берлин
- Пробивът

Глава 3. Устойчива стратегия за водните ресурси
- Вода срещу храна
- Упадъкът на водните екосистеми
- Конкуренция и сблъсък
- Подялбата на водите
- Стратегии за съставяне на ново „водно уравнение“

Глава 4. Грижи за сладководните екосистеми
- Заплахи за сладководните системи
- Преграждането на реките прегражда бъдещето
- Погрешното тълкуване на наводненията
- Големи езера - големи неприятности
- Един нов приоритет - поддържането на здрави
   екосистеми

Глава 5. Да запазим земеделските ресурси
- Повече храна с по-малко земя
- Основите на земеделието се сриват
- Водни неволи
- Как да се справим с вредителите
- Продължителна и трудна работа
Състоянието на планетата 1996.
ISBN 954-8853-1
Основно послание

В изданието на Състоянието на планетата за 1996 г. Лестър Браун и другите учени от Уърлдуоч определят и описват бързото ускоряване на тенденциите, които водят човечеството към праговете на промяната далеч по-бързо, отколкото в миналото, поставящи на изпитание нашата способност да реагираме разумно и бързо.
   В същото време Състоянието на планетата 1996 демонстрира, че нашите познания за земята - и потенциалът ни за разбиране - бързо се увеличават. Доказателствата за измененията на климата, за влиянието на увредените екосистеми и за ефективността на устойчивите отрасли бързо се натрупват, показвайки практически начини за справяне с отрицателните тенденции, които застрашават бъдещето на децата ни.
   Предизвикателството днес е за всички нас, от учени до политици, да интегрираме тази нова научна информация в провежданата политика на всички равнища. Най-голямото предизвикателство за нашите лидери е да действат по тези
Глава 6. Заплахата от биологичното нашествие
- Екология на биологичното нашествие
- Верижен ефект
- Магистралите на биологичното нашествие
- Заразяване на икономиката
- Да забавим скоростта на биологичните нашествия

Глава 7. Срещу инфекциозните заболявания
- Тежестта на инфекциозните заболявания
- Опортюнистични микроби
- Биологично смесване и социално разцепление
- Липса на чиста вода
- Лекарствена устойчивост
- Писането на рецепти

Глава 8. Правата на човека и екологичната
   справедливост
- Случаят за сътрудничество
- Несправедливост на местно равнище: индивиди
   и общности
- Трансгранични случаи на екологична
   несправедливост
- Човешки права и екологична справедливост

Глава 9. Насочване към възстановяващи
   производства
- Слънчевата революция
- Изгревът на минизаводите за стомана
- Революция при рециклирането на хартия
- Ренесанс на велосипеда и влака
- Фабрика без отпадъци

Глава 10. Обуздаване на пазара в полза
   на околната среда
- Състоянието на световните данъци
- Унищожаването на околната среда не се облага
   достатъчно добре с данъци
- Възход на пазарните механизми
- Извличане на максимума от пазара
- Да изминем разстоянието
предизвикателства бързо, преди да е изчезнало полето за грешки.
Връзки
Контакти
Каталог
Състоянието
на планетата
Начало