PAPER TIGER PUBLISHING ">
Съдържание

Предговор

Глава 1. Бъдещето на растежа
- Икономика, която изпреварва екосистемите
- Започват да се рушат още системи
- Да се учим от Китай
- Недостигът на храна: едно предупреждение
- Наследство от трудни избори

Глава 2. Опазване на световните гори
- Тенденции в горските райони икачеството на горите
- Засилващият се натиск върху горите
- Значението на националните политики
- Устойчиво управление на горите
- Изграждане на нови взаимоотношения с горите

Глава 3. Губим нишки от мрежата на живота
- Птиците - най-ясният индикатор
- Бозайниците - една по-мрачна картина
- Влечуги и земноводни - скритата фауна
- Рибите - най-черната картина
- Да задържим тенденциите към намаляване числеността
   на видовете

Глава 4. За устойчив риболов
- Мащаби на морската биологична криза
- Как свръхмощностите водят до свръхулов
- Верижни социално-икономически последици
- Управление на рибарите
- По нов курс

Глава 5. Повишаване на продуктивността на земята
- Само две възможности
- Източници за повишаване на продуктивността
- Повишаване на добивите от зърно
- Пред биологичната реалност
- Новата политика на продоволствен дефицит
Състоянието на планетата 1998.
ISBN 954-8853-15-9
Основно послание

В петнадесетото издание на Състоянието на планетата Лестър Браун и екипът на Уърлдуоч проучват екологичните последици от продължаващия икономически растеж, тъй като икономиката надхвърля възможностите на екологичните системи на планетата. След като глобалната икономика се разрасна от продукт за 5 трилиона долара през 1950 г. до 29 трилиона през 1997 г., нейните изисквания прехвърлиха много от праговете на Земята за устойчиви добиви.
   Състоянието на планетата 1998 описва последиците от сблъсъка между разрастващата се икономика и естествените ограничения на планетата - намаляващи гори, спадащи подпочвени води, ерозиращи почви, западащ риболов, повишаващи се температури и изчезващи видове.
   За преобръщането на тези тенденции Състоянието на планетата 1998 призовава за преструктуриране на глобалната икономика, за превръщане на икономиката на изхвърлянето в икономика на повторното използване и рециклирането и за преминаване от изкопаеми горива към слънчева и водородна енергия. За да стане това се препоръчва промяна на данъците - намаляване на данъка върху доходите и увеличаване на данъка върху въглеродните емисии, върху създаването на токсични отпадъци,
Глава 6. Рециклиране на биологичните отпадъци
- Потоци от органичен материал
- Цената на прекъсването на цикъла
- Компостиране на градските боклуци
- Преработка на човешките отпадъци
- Промяна на мащаба на производството на органичен тор
- Връщане към органичните корени

Глава 7. Отговор на заплахата от промяна на климата
- Нагоре по планината от емисии - и отново надолу?
- Определяне на точната цена на въглерода
- Повишаване на ефективността
- Подкрепа за новите енергийни източници
- Предизвикателството от Киото

Глава 8. Ограничаване разпространението
на "малките" оръжия
- Войните и насилието над личността
- Все едно да купиш риба на пазара
- Подхранване на навика
- Изваждане на оръжията от обращение
- Регистрация, кодекси и контрол

Глава 9. Оценка на потоците частен капитал
към развиващите се страни
- Проследяване на парите
- Природните богатства
- Преработвателната промишленост в чужбина
- Бумът в инфраструктурата
- Силата на парите
- Правилата на играта

Глава 10. Изграждане на нова икономика
- Нова икономика
- Стабилизиране на населението
- Стабилизиране на климата
- Пренасочване на данъците
- Да прекрачим прага на политиката
използването на пестициди и на първични матриали.
Написана на ясен и разбираем език, с лесни за разбиране графики, Състоянието на планетата представя един поглед към нашия променящ се свят, поглед, който не можем да си позволим да пренебрегнем.
Връзки
Контакти
Каталог
Състоянието
на планетата
Начало