PAPER TIGER PUBLISHING ">
Съдържание

Предговор

Глава 1. Нова икономика за новото столетие
- Ускоряване на темпа на историята
- Растежът през столетието
- Унищожаването на земята
- Новият икономически модел
- Преосмисляне на прогреса

Глава 2. Преосмисляне на енергийната система
- Движещите сили
- Промяна на системата
- Една променена индустрия
- Великите сили, геополитическите награди

Глава 3. Обмисляне на трайна икономия на материали
- Създаване на материален век
- Обратната страна на потреблението
- Революция в материалите
- Преминаване към действия

Глава 4. Нови насоки в икономиката на горските продукти
- Променящата се картина в дърводобива
- Дърветата в нашия дом
- Хартията - от рибарските мрежи до силиция
- Енергия на дървото
- Бъдещето на горските продукти

Глава 5. Нов курс за океаните
- Икономическа и екологична стойност
- Море от проблеми
- Управление на океаните
Състоянието на планетата 1999.
ISBN 954-8853-16-7
Основно послание

Състоянието на планетата 1999 представя доказателства за зараждането на нова икономика, за една Екологична революция, която може да бъде толкова дълбока, колкото Индустриалната революция, която ни изведе на сегашния неустойчив път. Авторите твърдят, че преходът към екологично устойчива икономика (който не е чак толкова скъп, че да не мислим за него) представлява най-голямата в историята възможност за инвестиции. Едни след други държавите, общностите и хората правят промените, необходими за преминаване от днешната основана на изкопаеми горива, центрирана около автомобилите икономика на изхвърлянето към захранвана от слънчеви и водородни източници, центрирана около велосипеди и железници икономика на рециклирането и повторното използване - икономика, която ще задоволява човешките потребности, като опазва екоситемите на планетата.
Глава 6. Ползата от биологичното разнообразие
при растенията
- В масовото унищожение
- За храната и за фермерите
- За лекарствата и материалните стоки
- Нарастване на биологичното еднообразие
- Събрани за опазване
- Запазване на многообразието на място
- Споделяне на придобивките

Глава 7. Да се изхранят девет милиарда
- Един век на растеж
- Преяждане и недохранване
- Земята: ограничен ресурс
- Водата: настъпващо ограничение на растежа
- Повишаване на производителността на земята
- Промяна на курса

Глава 8. В търсене на нова представа за градовете
- Урбанизиращият се свят
- Подобряване на доставките и качеството на водата
- Събиране на отпадъците в града
- Превозът на хора и стоки
- Усъвършенстване на покрайнините
- Реализиране на представата

Глава 9. Преустановяване на насилието
- Войната през 20 век
- Мирът и разоръжаването през настоящото столетие
- Променящата се същност на глобалната сигурност
- Създаване на нова система за сигурност
- Свят без граници?

Глава 10. Изграждане на устойчиво общество
- Правилно възприемане на сигналите
- Преоткриване на правилниците
- Глобални предизвикателства, глобално сътрудничество
- Една еко-индустриална революция
- Гражданското общество за устойчиво общество
- Властта на образованото гражданство
Връзки
Контакти
Каталог
Състоянието
на планетата
Начало