Добре дошли в интернет пространството на издателство „Книжен тигър“
Издателство „Книжен тигър“ е основано през 1992 го­ди­на. Основната му дейност е насочена към пуб­ли­ку­ване и популяризиране на т. нар. нехудожествена ли­тература – справочна и до­ку­мен­тално-пуб­ли­цис­тична.
   От 1995 г. „Книжен тигър” е българският издател на годишния доклад Състоянието на планетата на Международния институт Уърлдуоч със седалище във Вашингтон. В различните години за излизането на кни
­га­та са оказвали подкрепа Министерството на околната среда и водите, Регионалният център за околна среда в Централна и Източна Европа, На­цио­налният до­ве­ри­те­лен екофонд, Датското сът­руд­ни­чест­во за околна сре­да в Източна Европа, Дружество „Знание“, Фон­дация „Новиб“ – Холандия,  Сдружение „Природа на­за­ем“, Фондацията за реформа в местното са­мо­уп­рав­ле­ние, „Софийска вода“, Програмата за малки проекти на Глобалния екологичен фонд и други.
   Издателство „Книжен тигър” публикува книгата на ос
­нователя на „Уърлдуоч” и сега президент на Ин­сти­ту­та по политиката за Земята Лестър Браун „План Б 2.0”. Предстои да излязат още две негови кни­ги.
   „Книжен тигър” има заглавия и на европейска те
­ма­тика. Негов е първият в България (1996 г.) превод на спра­вочника „Европейският съюз” от Дик Ленард, издание на „The Economist”. През 1999 г. са пуб­ли­ку­ва­ни джобните справочници на „The Economist” „Европа” и „Светът”. По-късно излиза книгата на Робер Шуман „За Европа”. В рамките на комуникационната стратегия за присъединяване към ЕС са публикувани „Пътят на България към ЕС" и „За Европейския съюз – кратко и ясно".
По отделни издания издателство „Книжен тигър” е работило с редица български и чужди организации, сред които са Българското дружество за защита на пти
­ците (първите броеве на сп. „Неофрон"), Авст­рийс­кия институт за Източна и Югоизточна Европа („Ав­стрийски архитектурни влияния в София"), пред­ста­ви­тел­ството на ПРООН в България („Основни факти за ООН" – две издания), Фондацията за развитие на граж­данско общество (материали на европейска те­ма­тика), Американския университет в България и други.
   В областта на художествената литература могат да се споменат две книги на финландския писател Мика Валтари – „Синухе Египтянинът” и „Черният ангел”, сборникът с разкази на Айзък Азимов „Азазел” и ре
­ди­ца други издания и стихосбирки на български автори.

  
Издателят Кирил Иванов е завършил журналистика в Софийския университет. Преди да основе „Книжен тигър” през 1992 г. има 15-годишен опит от работата си в едно от големите български издателства, като е изминал пътя от младши редактор, ре­дак­тор, завеждащ редакция до главен редактор. Работил е със стотици автори и преводачи.
Връзки
Контакти
Състоянието
на планетата
Начало
Ернст Улрих фон Вайцзекер и Андерс Вийкман. Хайде! Капитализъм, недалновидност, население и разрушаване на планетата. Доклад на Римския клуб, подготвен за 50-годишнината на Клуба през 2018.
Дейвид Уолас-Уелс. Необитаемата земя. Живот след затоплянето
Антонина Дуриданова. Бягство от желязната завеса. Ново начало и завръщане.
Границите и отвъд тях. Доклад на Римския клуб
Границите на растежа. Доклад на Римския клуб от 1972 г.
А. Жуковски, О. Субтелни.Очерк по история на Украйна
ИЗЛЕЗЕ „Очерк по история на Украйна"